Ochrana osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Antikvariát Steiner, spol. s r.o.., so sídlom Sedlárska 2, 811 01 Bratislava, IČO 00 896 381, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 262/B (ďalej len „Antikvariát Steiner“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
Antikvariát Steiner vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Mgr. Zuzanu Černekovú, e-mailová adresa cernekova@antikvariatsteiner.sk, telefónne číslo 02 5443 3778

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí

Antikvariát Steiner spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet Antikvariátu Steiner), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, (iii) na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov Antikvariátom Steiner je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti Antikvariátu Steiner.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

b. Objednávka tovaru

Antikvariát Steiner spracúva na účely objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov Antikvariátom Steiner je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka na objednávku tovaru.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.

c. Registrácia a prevádzka e-shopu

Antikvariát Steiner spracúvana účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov Antikvariátom Steiner je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e- shopu.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

d. Riešenie sťažností zákazníkov

Antikvariát Steiner spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov Antikvariátom Steiner je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

e. Uplatňovanie nárokov Antikvariátu Steiner

Antikvariát Steiner spracúva na účely uplatňovania nárokov Antikvariátu Steiner nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby Antikvariátom Steiner, údaje uvedené v žalobe proti Antikvariátu Steiner, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov Antikvariátu Steiner.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov Antikvariátom Steiner je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Antikvariátu Steiner. Oprávneným záujmom Antikvariátu Steiner je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči Antikvariátu Steiner.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči Antikvariátu Steiner uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

f. Plnenie zákonných povinností Antikvariátu Steiner

Antikvariát Steiner spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely plnenia zákonných povinností Antikvariátu Steiner.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov Antikvariátom Steiner je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností Antikvariátom Steiner.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním Antikvariátu Steiner:

4. Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.